STUDIJSKI PROGRAM

STUDIJSKI PROGRAM


Cilj studijskog programa

 
Master program Poslovna ekonomija i menadžment ima za cilj povezivanje teorijskih i praktičnih pitanja menadžmenta, preduzetništva i upravljanja poslovnim sistemima. Studenti se osposobljavaju za bavljenje menadžmentom u oblasti ekonomije poslovnih sistema, marketinga, finansija i računovodstva, organizacije i ljudskih resursa, kao i u drugim oblastima. Cilj ovog programa je obrazovanje i osposobljavanje kadrova koji će biti u stanju da primjenjuju savremene metode menadžmenta u različitim oblastima poslovanja preduzeća i ustanova.
 
 
Struktura studijskog programa
 
Ceo program uključuje nastavu, ispite, pisanje i odbranu master rada. Nastava počinje u januaru i izvodi se prema rasporedu časova unapred utvrđenim na početku školske godine. Nastava se sastoji od 16 predmeta (svaki u trajanju od 22 časa), a izvodi se u formi intenzivene nastave-modula u trajanju od srede do nedelje. Pored toga, studenti prate i kurs francuskog jezika u trajanju od 30 časova. Svi casovi su u terminima posle 17h, osim subotom. Prisustvo na svim predavanjima je obavezno.
 
Kurikulum
 
Program master kursa Poslovna ekonomija i menadžment se sastoji iz 16 predmeta koji su podeljeni u dva bloka: osnovni i viši blok. Pored tih predmeta studenti prate i kurs francuskog jezika.
Nastava se izvodi prema rasporedu časova unapred utvrdjenim na početku školske godine.
 
Osnovni blok: Mikroekonomija, Ekonomska analiza, Upravljačko računovodstvo, Poslovne finansije, Marketing I, Strategijski menadžment I, Menadžment ljudskih resursa I.
 
Viši blok: Korporativni finansijski menadžment, Marketing II, Strategijski menadžment II, Menadžment ljudskih resursa II, Organizaciono ponašanje, Industrijska ekonomija, Operacioni menadžment, Poslovne veštine, Finansijsko računovodstvo.
 
Ispiti, master rad, diploma

Ispiti se održavaju tokom cele školske godine, pri čemu se svaki ispit održava najranije 7 dana, a najkasnije 15 dana po zavrešetku modula na koji se odnosi, a pre početka sledećeg modula .
Da bi dobili diplomu Ekonomskog fakulteta u Beogradu (akademsko zvanje diplomirani menadžer - master) studenti moraju položiti sve ispite, uključujući i ispit iz francuskog jezika i odbraniti završni rad.
 
Kompetencija diplomiranih studenata
 
Student je osposobljen da samostalno analizira uslove za tržišni nastup preduzeća i da utvrdi potrebe za analizu tržišta za proizvode svog preduzeća (marketing). tj. da analizira položaj svog preduzeća na tržištu i analizira elemente strategije nastupa svog preduzeća (menadžment), analizira uspeh i finansijske indikatore svog preduzeća (računovodstvo), ukazuje na mogućnosti finansijskih ulaganja preduzeća (finansije), analizira organizacionu strukturu i mogućnost poboljsavanja upravljačke kontrole u korporaciji (organizacija) i utvrdi potrebe za odgovarajućim kadrovskim poboljsanjima (human resources) itd.