Završni rad i diploma

Procedura dobijanja teme, ocene i odbrane završnog (master) rada>

Student može da dobije temu završnog (master) rada najranije nakon stečenih 25 ESPB bodova i to po sledećoj proceduri:

1. Prilikom izbora teme završnog rada student se konsultuje sa potencijalnim mentorom.
2. Prijavu teme završnog rada, potpisanu od strane mentora, student dostavlja Komisiji za diplomske akademske studije.
3. Komisija za diplomske akademske studije predlaže Naučno nastavnom veću temu i tročlanu Komisiju za ocenu i odbranu završnog rada, iz reda nastavnika.
4. Nakon što položi sve ispite, student podnosi završeni master rad Komisiji za ocenu i odbranu rada.
5. Komisija za ocenu i odbranu rada podnosi izveštaj u roku od 15 dana od podnošenja rada studenta.
6. Referat o oceni završnog rada stavlja se na uvid članovima Naučno nastavnog veća u roku od 7 dana. (Na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta)
7. Nakon toga referat prihvata Komisija za diplomske akademske studije i Naučno nastavno veće.
8. Odbrana završnog rada se može obaviti najranije dva dana od prihvatanja Izveštaja o oceni zarvšnog rada od strane Naučno nastavnog veća.